Op naar de Top!

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en overeenkomsten van Onderwijstraining Op naar de Top!.
 2. Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen voor de educatieve tool

 1. De prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.
 2. De prijs is in euro’s inclusief BTW.
 3. De prijs voor de educatieve tool op de website is geldig voor het gebruik van één jaar, te rekenen vanaf de aanschafdatum.
 4. De educatieve tool is te bestellen vanaf de website alwaar gelijk de betaling plaatsvindt middels Ideal of PayPal. De betalingsmogelijkheden kunnen nog uitgebreid worden.
 5. Na ontvangst van de bestelling zal er binnen 5 werkdagen een factuur op naam opgesteld worden. Deze zal via e-mail worden verzonden.

3. Prijzen voor de trainingen

 1. Het is mogelijk om op locatie een training aan te vragen. Hiervoor zal een prijs worden afgesproken welke schriftelijk bevestigd zal worden.
 2. De prijs is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens met betrekking tot het aantal deelnemers en de duur van de training. Mochten er zich hierin later wijzigingen voordoen, dan kan in overleg de prijs aangepast worden.
 3. Na de geleverde prestatie zal een factuur opgesteld worden. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
 4. Annulering is kosteloos tot 4 dagen voor de afgesproken trainingsdatum. Bij een annulering tussen 3 en 1 dag(en) voor de afgesproken trainingsdatum zal 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht worden.
 5. De berekende trainingsprijs is exclusief reiskosten.
 6. Indien de groepsgrootte veel kopieerwerk met zich meebrengt, zullen aanvullende kopieerkosten berekend worden of uitbesteed worden aan de opdrachtgever.

4. Vertrouwelijkheid

 1. Onderwijstraining Op naar de Top! verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst heeft verkregen. Zij zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de geheimhouding te waarborgen.
 2. Onderwijstraining Op naar de Top! heeft de authenticiteit van het door haar ontwikkelde materiaal beschermd via een creative commons licentie. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door Onderwijstraining Op naar de Top! ontwikkelde materiaal te verspreiden of openbaar te maken. Dit is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Op naar de Top!
 3. Onderwijstraining Op naar de Top! behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot het ontwikkelde materiaal.